Dine utleievilkår

Vilkår legges inn i Oppsett -> Generelt -> Vilkår

Vilkårene for utleie bestemmer du selv og det er lurt å tenke igjennom hva slags vilkår som settes. Spesielt med tanke på situasjoner hvor det kan oppstå diskusjon (avbestilling f.eks).

Ved aktivering av betalingsløsning (Vipps, Stripe, Bambora) så er det nødvendig å ha vilkår på plass som oppfyller kravene til forbrukertilsynet. Se link til standard salgsbetlingelser nedenfor.

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett (forbrukertilsynet.no)

Punkter som må være med er:

 • Pkt. 2. Partene - Org. nr, navn på foretak og mail/tlf må fremkomme, se link.
 • Pkt. 5. Betaling - Her må det stå noe om hvordan betale, Vipps, stripe, PayPal osv.
 • Pkt. 6. Levering - Siden det er salg av tjenester/utleie så må det stå noe om når tjenesten leveres, samt frist for ombooking og avbestilling.
 • Pkt. 8. Angrerett - Her må det fremkomme om det er angrerett på denne typen tjeneste. En del elektroniske varer/tjenester samt salg av kurs/billetter/utleie er unntatt angrerett men dette må da stå i vilkår, se link.
 • Pkt. 10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist - Må minimum stå noe om hvordan kunde skal henvende seg ved reklamasjon, se link for tips
 • Pkt. 14. Konfliktløsning - Se link, anbefaler teksten   

Organisasjonsnummer sammen med annen kontaktinformasjon om foretaket må være godt synlig på nettsiden/nettbutikken.

Mal

Denne malen kan brukes som utgangspunkt. Merk at den ikke er komplett og Romis er ikke ansvarlig for problemer som måtte oppstå ved bruk av disse vilkårene som utgangspunkt. Du må selv stå for de vilkårene du setter for dine kunder.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene
Selger er XXX AS, Nedre Torggate 12, 7340 Oppdal, booking@firma.no, (+47) xxx xx xxx, org.nr 123 456 789, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen gjelder for leie av overnattingsrom i den angitte perioden og eventuelle tilleggstjenester. Ytterligere kostnader i forbindelse med leieforholdet kan tilkomme, som f.eks strømkostnader.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. For langtidsleie av leiligheter forbeholder Selger seg retten til å vurdere tilgjengelighet før endelig avtale inngås. Selger tar kontakt for å bekrefte leieforholdet.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for utleie på forhånd. Forhåndsbetaling gjøres med Vipps.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, blir kjøpesummen/leien belastet umiddelbart.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt månedlig ved langtidsleie. Ved korttidsleie blir fakturaen utstedt når leieperioden er over. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt nøkkel til utleieenheten.

Avbestilling og endring i ønsket leieperiode må gjøres seinest 7 dager før leieperioden skulle starte. Dersom Kjøper avbestiller for seint vil deler av leien måtte betales.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe når kjøper mottar bekreftelse for kjøpet pr. epost. Kjøper er forpliktet til å kontrollere at ordrebekreftelse blir mottatt innen 15 minutter etter bestillingen er gjennomført. Dersom e-post ikke mottas er det oppgitt feil epost-adresse og Kjøper må kontakte Selger.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Selger er ansvarlig for at utleieenheten er klar til bruk når Kjøper kommer til avtalt tidspunkt for å overta nøkkel.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Dersom Kjøperen opplever at utleieenheten har mangler eller ikke samsvarer med det som er kommunisert, så umiddelbart kontakt med utleier på telefon eller e-post.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom manglelen med utleieenheten ikke lar seg rette, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.